Obchodní podmínky

 

1.    Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem portálu Digiskills.cz je společnost Digiskills s.r.o., Národní 416/37, 110 00 Praha 1, IČ: 05883075, DIČ: CZ05883075 (dále jen „provozovatel“)
 2. Portál Digiskills.cz obsahuje vzdělávací microlearningová videa a další vzdělávací materiál, který je možné na portálu přehrávat a procházet(dále jen „portál“).
 3. Videa jsou zpravidla přístupná pouze uživatelům se zaplaceným předplatným. Některá videa si mohou přehrát uživatelé zdarma, některá videa si mohou přehrát i nezaregistrovaní návštěvníci portálu.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah videí a jeho dopad na jednotlivé uživatele.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost informací uváděných ve videích. Provozovatel se však snaží dle svých nejlepších možností udržovat obsah aktuální a obsahově správný.
 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za možné výpadky portálu.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo uživatelům kdykoliv ukončit členství, a to i bez udání důvodu.
 8. Provozovatel může v krajních případech zcela zamezit přístupu konkrétnímu uživateli, a to i v případě, že uživatel nebude přihlášen.
 9. Uživatelé jsou povinni při registraci zadávat pravdivé údaje a udržovat je pravdivé po celou dobu svého působení uvnitř Digiskills. Uvádění falešných údajů může vést k vymazání účtu.
 10. Je přísně zakázáno sdílet neveřejný obsah (tedy obsah dostupný jen platícím uživatelům) se třetími osobami. Zejména se to týká microlearningových videí a materiálů k nim poskytovaným.
 11. Je přísně zakázáno portál využívat k jakékoliv nezákonné činnosti.
 12. Zneužívání jakékoliv chyby v systému je přísně zakázáno.
 13. Veškerý obsah stránek je autorským dílem patřícím provozovateli. Je zakázáno jej upravovat, kopírovat, přeprodávat či dokonce vydávat za svůj.

 

2.    Objednávky a platby

 1. Provozovatel na portálu Digiskills umožňuje uživatelům objednat si předplatné. Zaplacením předplatného získá uživatel přístup k neveřejnému vzdělávacímu obsahu.
 2. Pro vytvoření objednávky je třeba dobrovolně vyplnit objednávkový formulář a zadat do něj potřebné údaje
  1. V případě fyzické osoby stačí jméno, příjmení a adresa. IČ a DIČ jsou volitelná.
  2. V případě právnické osoby je vyžadován název, adresa, jméno a příjmení kontaktní osoby a IČ. DIČ je volitelné.
 3. Objednávka s falešně uvedenými údaji je neplatná.
 4. Předplatné pro fyzické osoby (jednotlivce) opravňuje přistupovat k placenému obsahu pouze tu fyzickou osobu, na níž je účet registrován.
 5. Předplatné pro právnické osoby umožňuje přistupovat k placenému obsahu těm jednotlivcům, kterým právnická osoba umožní přístup. Nesmí jich však být více než je sjednaná kapacita uživatelů.
 6. Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího odeslání.
 7. V případě storna objednávky si provozovatel vyhrazuje právo naúčtovat uživateli, který objednávku stornuje, administrativní poplatek. V případě storna objednávky workshopu v době:
  1. kratší než 72 hod před konáním workshopu nebo webináře si provozovatel nárokuje storno poplatek ve výši 50 %,
  2. kratší než 36 hod před konáním workshopu nebo webináře si provozovatel nárokuje storno poplatek ve výši 100 %.
 8. V případě předčasného ukončení předplatného má provozovatel právo nevrátit zbytek částky, jejíž výše odpovídá zbývající době předplatného. V takovém případě však provozovatel nesmí zrušit uživateli předplatné. Pokud jej zruší, je provozovatel povinen částku vrátit.
 9. Provozovatel umožňuje provést platbu za objednávku vždy alespoň jedním z těchto uvedených způsobů:
  1. Platba převodem na účet na základě vystavené faktury.
  2. Platba kartou prostřednictvím platební brány, jejíž podmínky je uživatel povinen dodržovat.
 10. V případě platby kartou si provozovatel vyhrazuje právo považovat objednávku předplatného za opakující se. To znamená, že se předplatné po svém vypršení automaticky zaplatí znovu a obnoví se na další časové období. Uživatel má vždy možnost automatické obnovování předplatného zrušit.
 11. V případě platby převodem na účet je předplatné odemknuto do 3 pracovních dnů (zpravidla však do několika hodin).
 12. V případě platby kartou je předplatné odemknuto ihned.
 13. Ceny za předplatné jsou konečné, není-li výslovně uvedeno jinak.
 14. Dodání produktu je online a je zdarma, není-li výslovně uvedeno jinak.
 15. Pokud není domluveno jinak, je doba splatnosti faktury 14 dní.
 16. Údaje, které kupující zadává při platbě, musí být zadány pravdivě. V opačném případě může být objednávka zrušena.

 

3.    Reklamace 

 1. V případě reklamace objednávky se může kupující obrátit na provozovatele prostřednictvím e-mailu na stránce Kontakty. Reklamovat objednávku je možné nejpozději do 3 dnů od jejího provedení.
 2. O každé reklamaci rozhoduje provozovatel individuálně.
 3. Zjevně bezdůvodné reklamace nebo reklamace s úmyslem poškodit provozovatele nebudou uznány. Jedná se mimo jiné například o reklamace objednávek, kdy kupující užil předmětu objednávky a reklamací se snaží dosáhnout vrácení peněz, přičemž si ponechává předmět objednávky (například si předmět objednávky stáhl do počítače).
 4. O stavu a průběhu reklamace informuje provozovatel kupujícího bez zbytečného odkladu.
 5. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
 6. Jakkoliv nakládat s placeným obsahem poté, co byla reklamace vyřízena vrácením peněz, je zakázáno.

 

4.    Vouchery

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům vouchery.
 2. Použití voucheru odemkne konkrétní kurzy tomu, kdo voucher použil, a to až na 365 dnů.
 3. Různé vouchery odemykají různé kurzy.
 4. Vouchery jsou nepřenosné.
 5. Uživatelé nemají nárok na vouchery. Vouchery provozovatel poskytuje zcela dobrovolně (např. v rámci marketingových akcí).
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkční vouchery či vouchery, které uživatel nestihl využít po dobu platnosti.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli přístup ke kurzům, které si odemknul použitím voucherů.

 

5.    Obsah zdarma

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout uživatelům obsah zdarma. 
 2. Obsah zdarma jsou takové kurzy, které si můžou přehrát přihlášení (a ve speciálních případech i nepřihlášení) uživatelé.
 3. Obsah zdarma pro přihlášené uživatele je viditelně označen.
 4. Obsah zdarma pro nepřihlášené není nijak označen. Tento typ obsahu je využíván zejména v rámci marketingových kampaní (v newsletterech, PPC kampaních apod.).

 

6.    Zacházení s osobními údaji

 1. Informace o zacházení s osobními údaji provozovatele jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dostupném na portále provozovatele.

 

7.    Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel má právo stáhnout z portálu kterýkoliv kurz i bez udání důvodu.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za mylné informace v obsahu kurzů, webových stránek či dalších vzdělávacích materiálů.
 3. Registrace uživatele je dobrovolná.
 4. Uživatelský účet provozovatel na požádání uživatele zruší. Je možné zrušit pouze účet toho, kdo o to požádá. Není možné zrušit účet jedné osobě na požádání jiné osoby.
 5. Žádost o zrušení uživatelského účtu je nutné odeslat přes kontaktní formulář na portálu.
 6. Zrušením účtu nevzniká uživateli nárok na vrácení již zaplacených peněz.
 7. Vztah provozovatele a uživatele se řídí platnými právními předpisy České republiky.

 

8.    Změna VOP

 1. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.
 2. O chystané změně obchodních podmínek budou uživatelé informováni prostřednictvím portálu a/nebo zasláním informace o změně na registrovanou e-mailovou adresu, a to alespoň jeden měsíc před účinností plánované změny.
 3. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek z jakéhokoliv důvodu nebude souhlasit, může do jednoho měsíce od okamžiku účinnosti nového znění obchodních podmínek vypovědět předplatné a zrušit uživatelský účet, a to zasláním protestu proti změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu podpora@digiskills.cz. V takovém případě vrátí provozovatel uživateli poměrnou část zaplacené platby, odpovídající doposud nevyčerpanému rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem. 

Máte vše!

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak neváhajte zavolat nebo napsat